DPH z pohonných hmot

Poznámka k naftě  

Poznámka se netýká karet ESSO, DKV, AS24, … Při odběru na tyto karty dostáváte od vystavitelů karet detailní souhrnné vyúčtování, které splňuje všechny požadavky zahraničních FÚ pro vratky DPH, protože se jedná o řádný daňový doklad se všemi náležitostmi.  Pokud ale tankujete naftu za hotovost nebo na běžné platební karty (VISA, ..), je nutné dodržovat toto doporučení.

Pokud částka při tankování překročí limit daného státu pro zjednodušený daňový doklad (Německo, Rakousko 150 EUR, ..) je nutné, aby řidič napřed došel k obsluze čerpací stanice a sdělil jí, že bude brát nad limit, který platí v daném statě pro zjednodušené daňové doklady (účtenky, paragony, ...), a bude požadovat, aby na účtu (účtence) měl název a adresu své společnosti (firmy). Uvedené údaje mu musí vložit přímo obsluha čerpací stanice na pokladně. Pokud to obsluha odmítne, nezbyde mu nic jiného, než ji požádat, aby na doklad ručně dopsala

Výše uvedené může v podstatě řidič dopsat sám, ale obsluha čerpací stanice musí k doplnění dát razítko a podpis. Doporučuji se domluvit na čerpacích stanicích, u kterých obvykle čerpáte naftu, aby Vaše údaje vložila obsluha čerpací stanice do svého pokladního systému. Dostanete tak zákaznicé číslo a pak by neměl být problém, aby na účtence byl Váš název a Vaše adresa. Navíc je možné domluvit množstevní slevu k Vašemu zákaznickému číslu.

Pokud obsluha tento požadavek nebude akceptovat, je nutno vzít naftu jen do výše uvedeného limitu pro danou zemi a čerpat na více místech nebo účelově čerpat (bez záruky na uznání celého nároku) několikrát u stejné čerpací stanice, ale vždy tak aby každé čerpání bylo do 150 EUR. Toto řešení se zdá být nejjednodušší.

Francie toleruje zjednodušený daňový doklad do 250 EUR. V Maďarsku, Itálii, Polsku, Portugalsku, Slovinsku, Španělsku musí řidič v každém případě požadovat u obsluhy čerpací stanice, aby mu vystavila řádný daňový doklad se všemi náležitostmi. Často chybí název čerpající společnosti (firmy) a její úplná adresa. Dále by měl mít daňový doklad razítko a podpis obsluhy čerpací stanice. Předpokládáme, že na účtence jsou vždy natištěny údaje o prodávajícím: název, adresa a daňové číslo k dani z přidané hodnoty (MWSt IdNr, VAT Reg. No., IVA, TVA, MOMS, …) a další obvyklé údaje - datum, množství čerpané nafty, cena za litr, cena bez DPH, sazba DPH, DPH a cena celkem. V Polsku a Rumunsku musí být na dokladu za naftu i registrační značka vozidla a DIČ subjektu, který čerpá naftu.

Itálie vrací DPH jen z řádných daňových dokladů, musí obsahovat název a adresu prodávajícího, jeho daňové číslo (IVA), razítko a podpis a navíc i razítko a podpis kupujícího (Vaše stačí dát dodatečně). V každém případě ve všech zemích přesto doporučujeme, aby přes uvedené výjimky se řidič snažil, aby na účtu byl Váš název, adresa a na účtu byla uvedena sazba DPH a její výše. Účet by měl být vždy orazítkovaný a podepsaný obsluhou čerpací stanice. Na větších účtech, viz výše (SRN, Dánsko, Lucembursko, Rakousko nad 150 EUR, …) musí být uveden odběratel (kupující).

Vzhledem k pracnosti s vystavením řádného daňového dokladu může nastat situace, že obsluha čerpací stanice nebude ochotna výše uvedené provést. V tomto případě lze použít (bez trvalé garance) zvláštní „Přílohu k účtence” (viz dále). Požadované údaje o čerpání nafty opíše řidič z obdržené účtenky: číslo účtenky, datum, počet litrů, cenu za litr, cenu bez DPH, % DPH, DPH a cenu celkem. Přílohu pak nechá řidič pouze potvrdit razítkem a podpisem obsluze čerpací stanice. Strojově vytištěná účtenka se
poté připojí k této příloze a tím by měly být splněny všechny náležitosti řádného daňového dokladu pro vrácení DPH. Tuto „Přílohu k účtence” je nutno si vytvořit v jazyce dané země. Samotná příloha k účtence není daňovým dokladem, je jen přílohou a tak ji není možné předkládat samostatně, protože platí pravidlo, že všechny daňové doklady musí být vystaveny strojově. Zatím ale bylo spojení strojově vytištěné účtenky a přílohy k účtence v řadě zemí tolerováno. V každém případě ve všech zemích přesto doporučujeme, aby i přes uvedené výjimky se řidič vždy snažil, aby na daňovém dokladu byl správný název a adresa jeho společnosti (firmy) a na daňových dokladech byla uvedena sazba DPH a její výše. Daňový doklad by měl být vždy orazítkovaný a podepsaný obsluhou čerpací stanice.

Přílohy je možné stáhnout ze sekce pro naše klienty

 

Specifika autobusové dopravy pro vratky DPH

Po vstupu ČR do EU musí české autobusové subjekty dodržovat u autobusových výkonů současně platný systém DPH v EU. Podle našich současných informací se v Německu, Rakousku, Belgii, Dánsku Polsku, Slovinsku a Chorvatsku musí autobusové společnosti a firmy registrovat u příslušných finančních úřadů k DPH a podávat řádná daňová hlášení na speciálních formulářích pro autobusovou dopravu. Někteří autobusoví dopravci, kteří nejsou v uvedených zemích k DPH registrováni, vystavují daňové doklady bez DPH s poznámkou, že příjemce služby je daňovým dlužníkem. Následně nic netušící zákazník je vyzván příslušném zahraničním finančním úřadem k odvedení DPH. Odvedení DPH subjektem, který není v daném státě registrován, není zcela jednoduché. Pokud zahraniční finanční úřad zjistí, že není odvedena DPH za výkony autobusové dopravy, může dojít ke značnému finančnímu postihu subjektu, který DPH neodvedl. Při objednávce dopravy je nutné si vymínit, že objednatel se nestane daňovým dlužníkem, předejde se tak zbytečným problémům. Z tohoto důvodu je bezpečné využívat služeb autobusových společností, které jsou ve výše uvedených zemích k DPH registrovány.

V ostatních zemích EU (mimo výše uvedených čtyř zemí), je zatím možnost žádat o vratky DPH z nákupů nafty a výdajů spojených s provozem autobusu prostřednictvím zvláštní žádosti o vratku DPH (viz dále) a nemusí se „zatím“ v těchto zemích registrovat k DPH.

 

Některé praktické informace ze spolupracujícího portálu pro dopravce DL-PROFI

Práva a povinnosti dopravce při uplatňování DPH v tuzemsku

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, (dále jen ZDPH) se vztahuje na všechny plátce bez ohledu na předmět jejich podnikání a týká se i dalších osob, které nejsou registrovanými plátci daně (podnikatelé-neplátci, občané pořizující z jiné členské země nový dopravní prostředek, osoby registrované v EU, zahraniční osoby povinné k dani atd.). Při uplatňování práv a povinností vyplývajících ze zákona o DPH postupují plátci, kteří podnikají v oblasti dopravy podle stejných pravidel jako ostatní plátci DPH, kteří realizují jiné ekonomické činnosti. Více info viz. www.dlprofi.cz