Rychlé a úspěšné vyřízení vratky DPH

Zabýváme se vracením DPH ze zahraničí již cca 25 let a kladně jsme vyřídili desetitisíce žádostí.

Pokud nás pověříte vyřízením Vašeho nároku na vratku DPH ze zahraničí, zajistíme Vám za několik procent z vrácené částky vše potřebné. Přípravě žádosti věnujeme maximální úsilí, aby všechny Vaše nároky na vrácení DPH byly kladně vyřízeny v co nejkratší době. Nebudete se muset o nic starat a vyhnete se problémům, které uvádíme v dalším textu. 

Často jsme, a to i opakovaně, dotazováni zahraničními FÚ na upřesnění činnosti našich klientů na jejich území (z důvodu možného zamítnutí celé vratky a navazující povinné registrace k DPH). Posíláme řadu doplňujících dokumentů k daňovým dokladům, které jsou zaslány se žádostí, některé doklady naopak vyřazujeme, aby zbytečně nevznikla povinnost registrace k DPH, které znamená podávat pravidelné hlášení k DPH v dané zemi (=► daňový poradce nebo účetní v dané zemi se znalostí českého jazyka), sdělujeme finančním úřadům vhodné informace, aby finanční úřad důvod žádost zamítnout, atd.

Další podstatnou skutečností je to, že se zahraničním FÚ se musí komunikovat v jeho jazyce, ačkoliv některým FÚ je možno psát v angličtině, němčině nebo francouzštině. Každý FÚ stanoví, který jazyk je možno používat pro komunikaci s ním. Sdělení a rozhodnutí finanční úřady posílají ale vždy ve svém jazyce. Komunikace s finančním úřadem bude po 1.1.2010 podstatně častější než při dosavadním způsobu podávání žádostí, protože v žádosti budou v přílohách jen daňové doklady nad 1000/250 EUR a ne jako doposud, kdy zahraniční FÚ měly k dispozici všechny originály daňových dokladů.

Pokud se zdůvodní při dodatečném dotazu FÚ nevhodně činnost žadatele na území daného státu, může nastat situace, že příslušný FÚ žádost zamítne a navíc vyzve žadatele k registraci k DPH v příslušné zemi.

 

Z důvodu neznalosti zákona o DPH v příslušné zemi EU se může stát, že v odvolání bude použito nesprávné zdůvodnění, které způsobí další a většinou konečné zamítnutí žádosti. Poslední možnost se domoci svého nároku je u soudu v dané zemi a to je pro většinu žadatelů cesta neschůdná. U nás k zamítnutí žádosti buď vůbec nedojde, nebo odvolání napíšeme v souladu se zákony dané země a vratku DPH Vám zachráníme. Často se na nás obracejí žadatelé, kteří si žádost o vrácení DPH podali sami a kterým byla vratka zamítnuta, a chtějí po nás napsat odvolání k nadřízenému orgánu finančního úřadu. Většinou již bohužel nechtěně poskytli řadu "nevhodných" informací k žádosti a je pak skutečný problém vratku žadateli zachránit. I když finanční úřad zamítne i odvolání a v rozhodnutí je uvedeno, že již není další možnost odvolání, jsou přesto, mimo soudní cestu, v některých zemích další možné opravné prostředky a to např. Obnova řízení, Přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení. Jejich použití ale předpokládá detailní znalost Zákonů o správě daní a poplatků v dané zemi.

Pokud byste se chtěli vyhnout výše uvedeným často velmi pracným činnostem a rizikům zamítnutí žádostí, doporučuji nechat veškeré starosti na nás. Poskytnete nám jen Plnou moc  k zastupování ve věci vracení zahraniční DPH a předáte nám kopie všech Vašich zahraničních dokladů. Pokud příslušný finanční úřad bude požadovat poštou zaslat originály, vyzveme Vás včas k jejich zaslání poštou na naši adresu. 

Naši provizi si účtujeme pouze ze skutečně vrácené částky DPH a její výše je několik procent podle výše vrácené částky. Z vrácené částky DPH obdržíte ale vždy přes 90%. V provizi jsou již zahrnuty veškeré náklady: pojištění účtů, poštovné, překladatelské práce atd. Žádné jiné výdaje tedy nehradíte.